သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရားမှု – ပထမအကြိမ် ဓါတ်ပုံကမ်းပိန်