(၂ )သံတမန်ရေးရာတိုက်ပွဲ – လတ်မှတ်ထိုး လှုပ်ရှားမှု