ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီအရေး တိုက်ပွဲဝင် စုဝေး ( ပြည်လုံးကျွတ် သပိတ်)