ဇီဝအချက်အလက်(Biometric Data)ကောက်ယူမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်ခြေများ