အေအိုင်(AI)နှင့် လူ့အခွင့်အရေးခြိမ်းခြောက်ခံနေမှုများ