၂၀၂၂ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာကာလ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီဂျစ်တယ်ဖိနှိပ်ခံရမှု အခြေအနေများ