အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းနာ ဖြင့် ရန်ပုံငွေကောက်ခံခြင်း