ဒီဂျစ်တယ်နည်းနာအရ အန္တရာယ်များကို တားဆီး ကာကွယ်ခြင်း