အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနည်းဥပဒေ ထဲက ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကြားဖြတ်နားထောင်ခွင့်မူဘောင်