ဝိရောဓိသုံးသွယ်အကြပ်အတည်းအကြားက မြန်မာ့အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားသူများ